หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
'''ตำบลน่าอยู่ คู่กับการศึกษาดี
ประชามีสุขภาพอนามัยใฝ่ใจโครงสร้างพื้นฐาน
บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล''

นายสนอง จันทร์เมือง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย'
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ชัย
อบต.โพธิ์ชัย ให้ความสำคัญกับการศึกษา
ของเยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ชัย
ตำบลโพธิ์ชัย แหล่งรวมศาสนสถาน
อันเป็นที่ศรัทธาของประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ชัย
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 
 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หัวไผ่
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  
 

  จำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,500 คน
    ชาย 1,226 คน คิดเป็นร้อยละ 49.04
    หญิง 1,274 คน คิดเป็นร้อยละ 50.96
    จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 761 ครัวเรือน
    ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 99.13
      คน/ตารางกิโลเมตร
                    สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลโพธิ์ชัย มีสภาพอากาศร้อนชื้น มีฤดูกาล 3 ฤดู เหมือนสภาพอากาศของภาคกลางโดยทั่วไป
  ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ 80 ลูกบาศก์มิลลิเมตร อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 40 องศาเซลเซียส  
 

 

  ตำบลโพธิ์ชัย มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตบริการของ "องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย" ทั้งหมด ได้แก่  
  หมู่ที่ 1 บ้านแหลมยอ
  หมู่ที่ 2 บ้านบางมอญ
  หมู่ที่ 3 บ้านแป้ง
  หมู่ที่ 4 บ้านอ่าวกระโจม
  หมู่ที่ 5 บ้านหางน้ำโพธิ์ชัย
  หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระเจา
  หมู่ที่ 7 บ้านลำเหนือ
  หมู่ที่ 8 บ้านลำใต้
 
 
หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน  
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน
  1   บ้านแหลมยอ          
2   บ้านบางมอญ        
  3   บ้านแป้ง          
4   บ้านอ่าวกระโจม        
  5   บ้านหางน้ำโพธิ์ชัย          
6   บ้านหนองกระเจา        
  7   บ้านลำเหนือ          
8   บ้านลำใต้        
    รวม   1,226 1,274 2,500 761
 
 
กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่ 3, 4, 7 และ 8
กลุ่มองค์กรสตรี หมู่ที่ 1 และ 6
กลุ่มจักรสาน หมู่ที่ 2 และ 8
กลุ่มเกษตรกรทำนาโพธิ์ชัย หมู่ที่ 2
กลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษ หมู่ที่ 6
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทร์รีย์ หมู่ที่ 8
กลุ่มผลิตเครื่องเงิน หมู่ที่ 2
กลุ่มโครงการแก้ไขปัญหาความยกจน
  (กขคจ.)1 แห่ง  
    กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ หมู่ที่ 1
    กลุ่มทำลอดช่อง หมู่ที่ 1 และ 2
    กลุ่มเผาถ่าน หมู่ที่ 7
    กลุ่มทำขนมทองม้วน หมู่ที่ 8
    กลุ่มซ่อมรถจักรยานยนต์ หมู่ที่ 5
 
 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้าน แหลมยอ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอ อินทร์บุรีห่างจาก อำเภออินทร์บุรี ประมาณ 13 กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางด้าน ทิศเหนือของจังหวัดสิงห์บุรี มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัด สิงห์บุรี ประมาณ 15 กิโลเมตรมีเนื้อที่โดยประมาณ 25.22 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,763 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประมาณ 14,885 ไร่
 
    สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลโพธิ์ชัย มีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่มภาคกลาง สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียว และดินร่วนปนทราย สามารถเก็บกักน้ำได้ดี เหมาะแก่การ ทำการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าว ตำบล โพธิ์ชัยยังมีลำคลองธรรมชาติไหลผ่าน คือ ลำโพธิ์ชัย และ ลำพระยาพายเรือ รวมทั้งมีระบบชล ประทานที่สามารถผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาใช้ในการ อุปโภค - บริโภค ทำให้ตำบลโพธิ์ชัยมีน้ำอุปโภค - บริโภค ตลอดปี
 
     
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร กรรม โดยเฉพาะการทำนาข้าว, ทำสวน, ทำไร่, เลี้ยงสัตว์, ทำการประมงเลี้ยงปลาในบ่อและอุตสาหกรรม ในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95 ของ จำนวน ครัวเรือนทั้งหมดที่เหลือร้อยละ 5 มีอาชีพรับจ้าง ทั่วไป, ลูกจ้างใน โรงงานอุตสาหกรรม, รับราชการ และค้าขาย  
 
 
 
 
  สถาบันการเงิน 1 แห่ง
  ปั้มน้ำมันหลอด(แบบหมุนมือ) 10 แห่ง
  โรงสีข้าวขนาดใหญ่ 1 แห่ง
  โรงสีข้าวขนาดเล็ก 1 แห่ง
  สถานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 3 แห่ง
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 081-292-8484
จำนวนผู้เข้าชม 4,196,210 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2553 จัดทำโดย NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10