หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
'''ตำบลน่าอยู่ คู่กับการศึกษาดี
ประชามีสุขภาพอนามัยใฝ่ใจโครงสร้างพื้นฐาน
บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล''

นายสมศักดิ์ ปิยะชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย'
วิสัยทัศน์ อบต.โพธิ์ชัย
อบต.โพธิ์ชัย ให้ความสำคัญกับการศึกษา
ของเยาวชนในตำบลอย่างทั่วถึง
สถานีอนามัยตำบลโพธิ์ชัย
ตำบลโพธิ์ชัย แหล่งรวมศาสนสถาน
อันเป็นที่ศรัทธาของประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ชัย
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
4
5
 
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 


กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พ.ศ. 2565 [ 3 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 20 


การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง3ขวา9ขวา หมู่ที่ 7 บ้านลำเหนือ [ 2 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 13 


กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


กิจกรรมเก็บขยะ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 


ศูนย์รักษ์พันธุ์ไม้ชุมชนตำบลโพธิ์ชัย จัดกิจกรรมเพราะกล้าไม้ [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 15 


การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


ประกาศ เรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564 [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 23 


อบต.โพธิ์ชัยดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อเพื่อนำส่ง รพ.สต.โพธิ์ชัย 1 [ 2 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 22 


ประชุมประจำเดือน วันที่ 7 เมษายน 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 37 


โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ให้สิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 31 


โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะ [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 64 


โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 53 


โครงการปลูกผักริมรั้ว [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 51 


โครงการให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิก [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 45 


โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทสตรี กิจกรรมทำน้ำยาล้างมือ [ 28 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 45 


การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง [ 5 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 118 


การจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดสองพี่น้อง ประจำปี 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 88 


การจัดงานประเพณีลอยกระทงวัดกระทุ่มปี่ ประจำปี 2563 [ 31 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 93 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ [ 28 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 99 


พิธีลงนามศูนย์บริการผู้พิการทั่วไป [ 26 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 124 


กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 [ 23 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 92 


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 [ 23 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 103 


โครงการพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนก [ 13 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 159 

 
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2009 [บัญชีแนบท้าย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1919 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1921 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7890-7965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2565 ]
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน) กพส. มท 0810.6/ว1963 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1984  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กศ. มท 0816.4/7735  [ 29 มิ.ย. 2565 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย) กศ. มท 0816.3/ว1977 [เอกสารแนบ]  [ 29 มิ.ย. 2565 ]

 
ที่ สห 0017.5/ว 5370 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ดิเรกคุณาภรณ์  [ 26 ต.ค. 2563 ]  
สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ. สรุปข้อสั่งการผู้บริหาร สถ.  [ 25 ก.พ. 2563 ]  
สห 0023.3/ว 833  การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performa  [ 27 พ.ค. 2562 ]  
 แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒  [ 3 พ.ค. 2562 ]  
 แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]  
มท 0810.8/ว 3378  แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]  
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที  [ 26 ต.ค. 2561 ]  
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]  
  การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]  
 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :  [ 8 พ.ค. 2561 ]  
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2553
 
 

 
 
 
 
E-Service
 
แบบแจ้งความชำรุดเสียหายของระบบไฟฟ้า แบบคำขอ/คำร้องทั่วไป
แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
 

แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สห.ถ.30 001 บ้านแลมยอ-บ้าน [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
การประชุมจัดทำแผนจัดสรรน้ำทำนา [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
 
วัดบ้านลำ
วัดสองพี่น้อง
  


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย [ 23 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแ [ 20 มิ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนน ถนนลาด [ 4 เม.ย. 2565 ]

 
เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับดิจิตอลทีวี? (26 มิ.ย. 2565)    อ่าน 629  ตอบ 1  
การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (2 เม.ย. 2565)    อ่าน 943  ตอบ 1  
 
 
 
  
 
 
 
 
ทต.พรหมบุรี รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรหมบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. [ 31 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 52 
อบต.ไม้ดัด รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 21 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ทต.อินทร์บุรี 2564.8 เรื่อง งดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕ [ 1 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
ทต.อินทร์บุรี 2564.7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
ทต.อินทร์บุรี 2564.6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาเทศบ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
ทต.อินทร์บุรี 2564.5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒ [ 4 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 37 
ทต.อินทร์บุรี 2564.4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าฟังการประชุมสภาเทศบ [ 29 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 47 
ทต.อินทร์บุรี 2564.3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี เรื่อง งดการประชุมสภาเทศบาลตำบลอินทร์บุรี ส [ 6 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
ทต.พรหมบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.พรหมบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  บริการพื้นฐาน
  สภาพสังคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  สภาพเศรษฐกิจ
  การบริการประชาชน
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร 086-131-1345
จำนวนผู้เข้าชม 7,735,114 เริ่มนับ 8 ก.ย. 2553 จัดทำโดย NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10