คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
บริการพื้นฐาน ( 12 )
25.53%
สภาพสังคม ( 6 )
12.77%
ด้านสาธารณูปโภค ( 11 )
23.40%
สภาพเศรษฐกิจ ( 7 )
14.89%
การบริการประชาชน ( 11 )
23.40%